Aviso Legal

Carpintería Zarrisco, S.L. con correo electrónico zarrisco@zarrisco.com e número de teléfono 988 451 193, pretende a través da web www.zarrisco.com facilitar o coñecemento do establecemento Carpintería Zarrisco e os servizos que presta ao público en xeral. Carpintería Zarrisco se reserva a facultade de efectuar, en calquera momento e sen previo aviso, modificacións da información contida na súa web.

O acceso ao sitio web Carpintería Zarrisco implica a aceptación das condicións xerais de uso e o usuario comprométese non a utilizar o sitio web e os servizos ofrecidos na mesma para a realización de actividades contrarias á lei.

Carpintería Zarrisco non se responsabiliza das consecuencias, danos ou prexuízos que se deriven do acceso ao seu web, do uso que se faga da información que contén ou do acceso a outras materias en Internet que se faga a través das súas enlaces.

Propiedade intelectual da web

Todos os dereitos de explotación están reservados. Os dereitos de propiedade intelectual sobre a web, deseño gráfico e códigos, son titularidade de Carpintería Zarrisco.

Corresponde a devandita empresa o exercicio exclusivo dos dereitos de explotación dos mesmos en calquera forma e, en especial, os dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación.

CONDICIÓNS PARA A REPRODUCIÓN PARCIAL

  • Que se cite expresamente como fonte de información.
  • Que se realice con ánimo de obter a información contida e non con propósito comercial nin para uso distinto do individual ou privado.
  • Que ningún contido incluído nesta web sexa modificado de forma algunha.
  • Que ningún elemento dispoñible nesta web sexa utilizado, copiado ou distribuído separadamente do texto ou resto de contidos que o acompañan.
  • Que sexa comunicado previamente, por escrito e de xeito fehaciente, a Carpintería Zarrisco e á súa vez, se obteña a autorización certificada da empresa para dita reprodución.
  • Que os elementos reproducidos non vaian ser cedidos posteriormente a terceiros ou se instalen nun servidor conectado a Internet ou a unha rede local.

RESPONSABILIDADE SOBRE AS LIGAZÓNS

A función de enlácelos que aparecen nesta páxina ten só finalidade informativa. Carpintería Zarrisco rexeita a responsabilidade sobre a información contida en devanditas páxinas web. As eventuais referencias que se realicen na web de Carpintería Zarrisco a calquera produto, servizo, proceso, enlace, hipertexto ou calquera outra información utilizando a marca, o nome comercial ou o fabricante ou subministrador, que sexan de e titularidade de terceiros non constitúe ou implica respaldo, patrocinio ou recomendación por parte de Carpintería Zarrisco.

RESPONSABILIDADE SOBRE SEGURIDADE

Carpintería Zarrisco non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se puidesen producir polo feito de utilizar versións de navegadores non actualizadas, ou das consecuencias que se puidesen derivar do mal funcionamento do navegador, xa sexa por configuración inadecuada, presenza de virus informáticos ou calquera outra causa allea a Carpintería Zarrisco.

RESPONSABILIDADE DOS CONTIDOS DA WEB

  • Carpintería Zarrisco rexeita a responsabilidade que se derive da mala utilización dos contidos e resérvase o dereito a actualizarlos cando queira, a eliminalos, limitalos ou impedir o acceso a eles, de xeito temporal ou definitiva.
  • Carpintería Zarrisco rexeita a responsabilidade sobre calquera información non contida nestas páxinas web e, xa que logo, non elaborada por Carpintería Zarrisco ou non publicada co seu nome.
  • Carpintería Zarrisco non se responsabiliza das posibles discrepancias que poidan xurdir entre a versión dos seus documentos impresos e a versión electrónica dos mesmos publicados na súa páxina web.
  • Carpintería Zarrisco non se responsabiliza do uso que os menores fagan da web. Carpintería Zarrisco non é responsable de que os contidos da web poidan ferir a sensibilidade dos menores. É responsabilidade dos pais asegurarse do correcto uso dunha ferramenta como Internet e acompañar aos menores nas súas sesións.

CONFIDENCIALIDAD DOS DATOS

O acceso ao sitio web de Carpintería Zarrisco non supón para o usuario a obrigación de facilitar información algunha, no entanto no caso de que decida facelo por calquera medio dispoñible na web o responsable do mesmo infórmalle que, en cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal os datos facilitados a través do formulario de contacto, a través da dirección de correo electrónico ou chamando ao teléfono que se facilita, serán tratados por Carpintería Zarrisco, como responsable do ficheiro, no ámbito comercial e serán tratados e incorporados ao fichero XESTIÓN cuxa finalidade é a «xestión de clientes e da propia empresa». O titular dos datos, responsable da súa exactitude e posta ao día, recoñece que son adecuados, pertinentes e non excesivos. No tratamento de datos de carácter persoal realizado non se contemplan comunicacións de datos, salvo para o cumprimento das obrigacións legalmente establecidas e as directamente relacionadas coa prestación do servizo. O titular dos datos pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación ante o responsable do ficheiro na dirección Avenida San Rosendo 17 baixo, 32800 Celanova (Ourense). No caso de que os datos non sexan fornecidos directamente polo interesado, quen os facilite ha de cumprir as obrigacións relativas ao deber de información nos términos anteriormente expostos e obter cantos consentimentos sexan necesarios para o tratamento por parte do responsable de ficheiro.

De acordo co establecido na Lei, Carpintería Zarrisco, así como o persoal ao seu cargo, comprométese ao cumprimento da obrigación de segredo dos datos de carácter persoal, do seu deber de gardalos e adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta en todo momento do estado da tecnoloxía.